Slimfit
  1. TARİX

Uzun Həsən - Uzun Həsənin fəthnaməsi

Uzun Həsən - Uzun Həsənin fəthnaməsi
Sakura

Uzun Həsən - Uzun Həsənin fəthnaməsi

(1)Cənab-i vizarət-i məab-i asef sefat-e mədelət əyab-e sahebqeran-e əzəm-e-nazem-e-əhəmme kol-le-umur məham-əl-comhur felaləm Həzrət-e Eshaq paşah(2) Əəla Əllah-e Təalişane və sane əmma şane vufur-e Səlam əz fərt-e eltefat və təvəccoh-e xater-e xorşid-e məsər məbləğ daşte(3)Behəmegi-ye hemmət moltəfet və motəvəcceh-e entezam-e umur-e əmtniyyət və eltiyam-e əsbab-e cəmiyyət mibaşəd husul-əl bəqa be hosn-e vuucud mohassel bad(4)Bəəd-e ma anha anke bəd əz dəf və qəl-e Cəhanşah mirza behəsb-e eltemas və estetaət-e qəviyeman Azərbaycan enan-e əzimət bedan sovb(5) Mətuf şod və çon dər an həvali nuzul-e eclal fərmudim həsən əli ra caye eqamət nəmand və mərdom-e u əz yekdigər motəfərreq şodənd və ruy(6) Berah-e həzimət nəhadənd və həmegi-ye qəla və bəqa və velayət-e Azərbaycan dər hovzeye eqtedar və qəbzeye extiyar-e nəvvab-e namdar dəraməd (7)Və həmegi-ye rəaya və bəryaran bemənaqebe edalət və mərhəmət morəttəb gəştənd və dər an əsna xəbər resid ke soltan əbusəid mirza ba təmam-e məcmu və ziyad əz oməray-e (8) Cığatay ləşkər ra əz hudud-e xəta və Torkestan və Hendustan və Xorasan və əraq və Fars və Kerman və sayere məmalek və belad-e xod cəm kərde(9) Ba şəsthezar ərrabe və cəbbe motəvəcceh-e Azərbaycan gəşte be soltaniyye reside məbni bər ettehad və enqiyad ke miyan-e xaqan-e məğfur əqam və soltan-e məbrur Əmir Teymur(10) Mərii bur maniz behəman dəstur rəayət numude əz ethaf-e təhf və ersal-e səhəf və tənzim-e xotbe və təyyin-e sekke beecay avordim və mokərrərən kəs ferestade esteda(11) Moraceət-e u numudim qəbul nəkərd və kuç kərde dər moğanat beəzme rəzm nuzul numud çon asar-e naensafi və emarat-e təmə-e kazeb əz səfhe-ye əhval-e u zaher bud(12) Behəsb-e-dəf-e-sael vaceb bemoqabele-ye u cəzm fərmudim və dər ruz-e come 13 Rəcəb seyed məzid ərğun və təmam-e ərkan-e dovlət-e u ke be qəravol amədebudənd dəstgir-e dovlət şodənd(13) və dər ruz-e yekşənbe soltan Əbu Səid çon caye eqamət nədid həzimət numude fərar extiyar kərd və fərzənd-e əezz-e əkrəm-e dovlətyab-e cəvanbəxt kamkar ezzoddin Soltan Xəlil bəhador(14)Əz pey reside və u ra ba təmam-e ovlad gerefte avərd və təmam-e belad-e u əz əraq və Fars və Kerman və xorasan dər hovzeye eqtedar dəraməd və bəəzi əz oməraye Cığatay ke(15) Rəy-ye əmniyye be dərgah-e aləmpənah avərdebudənd be mərahem-e padşahane moşərrəf fərmude məlazem-e padşahzade-ye əzəm mənzur-e ənzar-e pərvərdegar Ğyasoddin Yadgar mirza numudim(16) Və Mavəraonnəhr və Xorasan bedu ərzani fərmude rəvane daştim və hokkam və əkaber-e velayat ke həmrah-e u budənd beğaət-e şəfəqət moşərrəf daşte behokumət-e hərca ferestadim vəzife anke(17) Bedin mojde mobtəhec bude əbvab-e moraselat və rəf-e halat və ərz-e hacat məftuh darəd və dər ezdiyad-e məvadde mohəbbət və həvadari kuşide və şəraet-e an eqdam fərmayənd(18)Ziyade mərqum nəşod dovlət dər tərəqqi və təzayed bad (19)Dər in vela motəməd-əl-həzrət və məfxər-ol-əyan cəhanşah-e bədrkah cəhanpənah-e padşah(20) Ferestade şode vəzife-ye ehtemam və eltefat və tərbiyət və esaf dəriğ nəfərməyənd əlmoştaq bexeyr
Həsən ebne Əli ebne Osman

Məqaləni bəyəndiniz? Sosial şəbəkələrdə izləyin!

Təhqiredici, mövzuya aid olmayan və böyük hərflərlə yazılan şərhlər təsdiqlənməyəcək.

Sakura

Ən çox baxılanlar

"Min bir gecə" baletinin (şəkildə) musiqisi Fikrət Əmirov, librettosu isə "Min bir gecə" nağılları əsasında Maqsud və Rüstəm İbrahimbəyovlar tərəfindən yazılmışdır.

Redaktor seçimi

SON XƏBƏRLƏR