Dünyanın Önde Gelen Haberleri ve Ansiklopedisi
Slimfit
  1. EDEBİYAT

Fuzuli - Leyla ve Mecnun/301-400

Fuzuli - Leyla ve Mecnun/301-400
Sakura

Fuzûlî - Leylâ vü Mecnûn/301-400

301 Sâkî meded et ki derd-mendem
Gam silsilesine pây-bendem

302 Gam def‘ine câm-ı mey devâdur
Tedbîr-i gam eylemek revâdur

303 Senden ne inâyet olsa vâki‘
Fikr etme ki menden ola zâyi‘

304 Men bir sadefem sen ebr-i nîsân
Ver katra vü al dürr-i galtân

305 Sensen hurşîd ü men siyeh hâk
Ver âteş ü al cevher-i pâk

306 Rahm et et ki garîb ü hâk-sârem
Bî-mûnis ü yâr u gam-güsârem

307 Ol bir niçe hem-dem-i muvâfık
Ya‘nî şuarâ-yı devr-i sâbık

308 Tedrîc ile geldiler cihâna
Ta‘zîm ile oldılar revâne

309 Devrân oları muazzam etdi
Her devr birin mükerrem etdi

310 Her birine hâmî oldı bir şâh
Zevk-ı sühaninden oldı âgâh

311 Türk ü Arab ü Acemde eyyâm
Her şâire vermiş idi bir kâm

312 Şâd etmiş idi Ebî Nuvâsı
Hârûn Halife’nün atâsı

313 Bulmışdı safâ-yı dil Nizâmî
Şirvan Şâh’a düşüp girâmî

314 Olmışdı Nevâyî-i sühan-dân
Manzûr-ı şehenşeh-i Horâsân

315 Söz gevherine nazar salanlar
Gencîne verüp güher alanlar

316 Çün kalmadı kalmadı fesâhat
Erbâb-ı fesâhat içre râhat

317 Ol tâife çekdi hırkaya baş
Hâletlerin etmez oldılar fâş

318 Tâ olmaya resm-i şi‘r mefkûd
Ebvâb-ı fünûn-ı nazm mesdûd

319 Lâzım mana oldı hıfz-ı kânûn
Zabt-ı nesak-ı kelâm-ı mevzûn

320 Nâçâr dutup tarîk-i nâmûs
Râhatdan olup müdâm me’yûs

321 Ahdi söze üstüvâr kıldum
Eş‘âr demek şiâr kıldum

322 Çün halka hilâf-ı müddeâyem
Anlar zu‘mınca süst-râyem

323 Her söz ki gelür zuhûra menden
Min ta‘ne bulur her encümenden

324 Eyler hased ehli bağlayup kîn
Tahsîn ivâzına nefy ü nefrîn

325 Ümmîd ki ref‘ olup küdûret
Tağyîr-pezîr ola bu sûret

326 Ol kavm bu gülşene girende
Bu gülşen içinde gül derende

327 Gül tâze idi vü gonca nev-hîz
Depretdükçe nesîm-i gül-rîz

328 Anlar güli derdiler men-i zâr
Hâlâ dilerem derem has ü hâr

329 Bu bezme olar verende tezyîn
Mey sâf idi bezm hem nev-âyin

330 Mey sâfı olara oldı rûzî
Kaldı mana dâğ-ı derd sûzı

331 Bu dürde men olmışam hevâ-hâh
Bir neş’e verür mi bilmezem âh

Bu pâdişâh-ı İslâmun duâ-yı devletidür
ve
Kahramân-ı enâmun senâ-yı şevketidür

332 Sâkî kerem eyle câm gezdür
Dutma kadehi müdâm gezdür

333 Devrâna çok i‘tibâr kılma
Gezdür kadehi karâr kılma

334 Tök alup ele gümüş sürahî
Zer sâgara rûh-bahş râhı

335 Sarf eyle riâyetümde eltâf
Tenhâlığumı gör eyle insâf

336 Şuğlüm bu bisât içinde çohdur
Senden özge mededci yohdur

337 Hem-demliğüm eyle âr kılma
Menden nefret şiâr kılma

338 Ger bilmez isen ki men ne zâtem
Ne zulmet-i çeşme-i hayâtem

339 Feyz-i hünerüm şarâbdan sor
Sûz-ı cigerüm kebâbdan sor

340 Dutsan elini men-i fakîrün
Hak ola hemîşe dest-gîrün

341 Men şâir-i Mûsevî-kelâmem
Sâhirlere mu‘ciz-i tamâmem

342 Men sâhir-i Bâbilî-nijâdem
Hârûta bu işde üstâdem

343 Söz derkine sarf edüp firâset
Emlâkine bulmışam riyâset

344 Geh tarz-ı kasîde eylerem sâz
Şeh-bâzum olur bülend-pervâz

345 Geh de’b-i gazel olur şiârum
Ol de’be revân verür karârum

346 Geh mesnevîye olup heves-nâk
Ol bahrden isterem dür-i pâk

347 Her dilde ki var ehl–i râzem
Mecmû‘-ı fünûna aşk-bâzem

348 Bir kâr-gerem hezâr-pîşe
Cânlar çeküp isterem hemîşe

349 Dükkânum ola revâc-ı bâzâr
Her istedügin bula hırîdâr

Bu bir tarîk ile kesr-i nefsdür
ve
Mukaddime-i medh-i pâdişâh-ı asrdur

350 Sâkî ne idi bu câm-ı gül-gûn
Kim eyledi hâlümi diger-gûn

351 Ser-mest olubem sözüm hebâdur
Her lâf ki eylerem hatâdur

352 Te’sîr salup dimâğâ teşvîr
Teşvîr mizâcum etdi tağyîr

353 Men handan ü lâf-ı lutf-ı güftâr
Kim söz demeğe olam sezâ-vâr

354 Olsaydı menüm sözümde bir hâl
Elbette olurdum ehl-i ikbâl

355 Müstevcib-i izz ü câh olurdum
Şâyeste-i bârgâh olurdum

356 Makbûl düşerdüm âstâna
Manzûr-ı şehenşeh-i zamâna

357 Ol pâdişeh-i bülend-bîniş
Kim hâk-i rehidür âferîniş

358 Müstahfız-ı dîn penâh-ı İslâm
Mahdûm-ı zaman melâz-ı eyyâm

359 Ebr-istihsân ü berk-kîne
Şâhenşeh-i Mekke vü Medîne

360 Müstakdim-i hak muhill-i bâtıl
Sultan-ı murâd-bahş-ı âdil

361 Erbâb-ı hüner ümîd-gâhı
Türk ü Arab ü Acem penâhı

362 Deryâ kimi eyleyen demâdem
Endîşe-i kurb ü bu‘d-ı âlem

363 Lutf ile veren yahına lû’lû
Ebr ile yırağa gönderen su

364 Lû’lûsını eyleyen cihân-tâb
Leb-teşneleri dür ile sîr-âb

365 Gerdûn kimi lutf edende zâhir
Dâmen dâmen töken cevâhir

366 Gün kimi olanda cûdâ mazhar
Hırmen hırmen nisâr eden zer

367 Tugrâ-yı misâl-i Âl-i Osmân
Sultân-ı sipeh-şiken Süleymân

368 Yerde düşer olsa feyzi hâke
Ta‘n eyleye hâk ruh-ı pâke

369 Gökde nazar etse bir hümâya
Hurşîde salur hümây sâye

370 Ger şarka urur sinân-ı ser-keş
Gün kimi çıhar sipihre âteş

371 V’er garba çalarsa tîğ-i bürrân
Gerdûna yeter şafak kimi kan

372 Dün çerh yana nigâh kıldum
Nezzâre-i levh-ı mâh kıldum

373 Gördüm bu hatı ki hâme-i hûr
Ol levhde eylemişdi mastûr

Bu kasîde Hazret-i Pâdişâh şânındadur

374 Zihî kâmil ki akl-ı nükte-dân derkinde hayrândur
Vücud-ı bî-misâli intihâb-ı nev‘-i insândur

375 Felek bir dürc anun zât-ı şerîfi gevher-i yektâ
Cihân bir cism anun hükm-i revânı fi’l-mesel cândur

376 Tarîk-i tâati hem mezhebe hem millete nâfi‘
Hilâf-ı meşrebi hem devlete hem dîne noksândur

377 İki kısm eylemiş küfr ile îman yeddi iklîmi
Anun hükmindedür ba‘zı vü ba‘zı kâfiristândur

378 Esâs-ı hükmidür ma‘nîde bir sedd-i Sikender kim
Anun Ye’cûcdur bir yanı vü bir yanı insândur

379 Binâ-yı kadridür ma‘nîde bir âlî imâret kim
Mukarnes tâk-i gerdûn ol imâretden bir eyvândur

380 Muzaffer dâimâ Sultân Süleymân Hân-ı âdil-dil
Ki her kim tâbi‘-i fermânı olmaz nâ-müselmândur

381 Cihân-gîrî ki gün tek mülk teshîrine azm etse
Muhakkar cilve-gâhı arsa-i Îrân ü Tûrândur

382 Sâhî-tab‘ u mürüvvet-pîşedür kim bahr-ı eltâfı
Temevvüc kılsa mevci fakr bünyâdına tûfândur

383 Kemîne kimseye kemter atâsı hâsıl-ı deryâ
Muhakkar meclise bezl-i hakîre behre-i kândur

384 Vücûd-ı pâki-le Hak rahmetidür âleme nâzil
İtâat ehline gösterdiği adl ile ihsândur

385 Süleymân bârgâhıdur yakîn heybetlü dergâhı
Kim anda dîvler tâbi‘ perîler bende-fermândur

386 Muazzam leşkeridür bir bulut kim düşmene andan
Firengîler sadâsı ra‘d toplar daşı bârandur

387 Semendi seğridende lâmi‘ olmış ahter-i sâkîb
Sipâhı deprenende mevce gelmiş bahr-ı ummândur

388 Seferde çekmek içün haşmet ü ikbâl esbâbın
Arâbe arş levhi ordusı gerdûn-ı gerdândur

389 Zamânında yetüp cem‘iyyet-i esbâba ârifler
Olup derhem hemîn mahbûblar zülfi perîşândur

390 Halâyık subh-tek handân olup mihr-i cemâlinden
Dil-i sûzân ile devrinde ancak şem‘ giryândur

391 Havâdisden mizâc-ı mülk tağyîrine imkân yoh
Kemâl-i adl ile tâ mülke Osmân oğlu sultândur

392 Bi-hamdi’llâh bugün havf ü hatâdan şer‘ nâmûsın
Bulup tevfîk-ı nusret sahlayan Sultân Süleymândur

393 Nişân-ı feyzidür ol nusret ü ikbâl kim hâlâ
Ne yan kim azm kılsa rehberi te’yîd-i Yezdândur

394 Dil ü cândan Fuzûlî izz ü ikbâline ol şâhun
Rızâ-yı Hakk içün dâim duâ-gûy ü senâ-hândur

395 Çü oldur hâmî-i İslâm vâcibdür anun medhi
Ne kim medhinden özge söz demiş andan peşîmândur

396 İlâhî bâkî olsun dâim insan-perver ikbâli
Cihân-ı fânî içre tâ binâ-yı nev‘-i insândur

397 Yâ Rab ki muzaffer ola dâim
Zâtiyle binâ-yı adl kâim

398 Şâyeste ana serîr ü efser
Âlemlere adli sâye-güster

Bu sebeb-i nazm-ı kitâbdur
ve
Bâis-i irtikâb-ı azâbdur

399 Sâkî dut elüm ki haste-hâlem
Gam reh-güzerinde pây-mâlem

400 Sensen men-i mübtelâya gam-hâr
Senden özge dahi kimüm var

Makaleni beğendinizmi? Sosyal medyada takip edin!

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

Sakura

San Francisco temelli bir firmanın tavuk tüyünden laboratuarda yetiştirdiği tavuk eti

Editörün Seçimi