1. EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Adana olaylarına karşı Harbiye Nezaretince alınan tedbirler

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Adana olaylarına karşı Harbiye Nezaretince alınan tedbirler

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Adana olaylarına karşı Harbiye Nezaretince alınan tedbirler

Umum Erkân-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi
331

Gayet müsta‘celdir.

Hulâsa: Adana'da beyne'l-ahali hâdis olan vak‘anın basdırılması için sevk olunacak kuvâ-yı askeriye ve saireye dair

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Adana'da beyne'l-ahali hâdis olan vak‘anın hemen olduğu yerde basdırılarak ser u sirayetine meydan verilmemek ve asayiş-i mahallî der-an hâl te’min edilmek üzere Mersin ve Tarsus Redîf Taburlarının ve icab ederse Karaisalı Taburu'nun hemen silah altına celbi ve yerine inde'l-iktizâ diğeri gönderilmek üzere Beyrut'dan iki nizâmiye bölüğünün ilk vasıta ile Mersin ve Adana'ya yetişdirilmesi ve Paskalya münasebetiyle Kudüs kuvvetine zammolunan taburun işi hitâma ermiş olacağından bir mahzur mahsûs olmadığı hâlde onun da hemen sevki ve'l-hâsıl etrafa sirayeti bilhassa şu sırada devlet ve millet için sirayeten[1] telâfî-nâ-pezîr mehâzîri dâ‘î olacak olan şu hâdisenin tevessü‘üne meydan vermeyecek suretde muktezî kuvâ-yı askeriye ve tedâbîr-i mâni‘anın tertib ve icrası lüzumu cevaben ve müteâkiben Beşinci Orduyı Hümâyûn Müşiriyet-i Celîlesi'ne yazılan telgraflarla tavsiye ve iş‘âr edilmiş olduğundan cihet-i mülkiyece de tedâbîr-i lâzıme-i takayyüdkârîye ihtimâm ile elbirliğiyle iade-i sükûn ve asayişe itina olunmasının icab edenlere emr u tebliğiyle beraber sevkiyât-ı askeriye için orduca sarfına lüzum ve ihtiyac gösterilecek mebâliğin dahi bir gûnâ iş‘âr ve istiş‘âr ile ızâ‘a-i vakte meydan verilmemek üzere hemen te’min ve tesviyesi esbâb ve vesâilinin istikmâli hususuna müsaade-i sâmiye-i fahîmâneleri şâyân buyurulmak bâbında emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 24 Rebîülevvel sene 327 ve fî 2 Nisan sene 325

Harbiye Nâzırı
Edhem

  1.  Doğrusu "siyaseten" olmalıdır.
Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.