1. EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Adana ve Mersin'e asker gönderilmesi talebi

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Adana ve Mersin'e asker gönderilmesi talebi

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Adana ve Mersin'e asker gönderilmesi talebi

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 1167

Huzur-ı Sâmî-i Sadâret-penâhî'ye

Hamidiye Kazası'nda dahi iğtişâşât zuhur ederek katliâm ve yağma başlamış. Oraya Yarpuz Redîf Taburu'ndan efrâd i‘zâmı icab edenlere bildirilmekle beraber ulema ve eşrafın nesâyih-i lâzıme ifasıyla teskin-i heyecan ve iğtişâşa itina olunması cevaben bildirilmişdir. Merkezde heyecan ve silah sesleri ber-devamdır. Fermân.

Fî 1 Nisan sene 325

Adana Valisi
Cevad


Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 1191

Huzur-ı Sadâret-penâhî'ye

Bugün sabahdan akşama kadar devam eden iğtişâşın akşam olmak münasebetiyle bi'n-nisbe kesb-i hiffet eylediği ve her türlü tedâbîr-i teskiniyeden geri durulmayıp mülhakâtın te’min-i asayişi için de fırkaya mensub redîf taburlarının peyderpey sür‘at-i mümkine ile silah altına alınmakda olduğu ve şimdi Tarsus'dan ve Misis'den vürûduna intizâr olunan yüz elli efrâd-ı redîfe ile müretteb kollara bir kat daha takviyet verileceği berây-ı malumât ma‘rûzdur.

Fî 1 Nisan sene 325

Adana Valisi
Cevad


Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 24 Ra. sene 327 - 2 Nisan sene 325

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne

1 Nisan sene 325 tarihli tezkireye zeyldir. Merkez ve mülhakât-ı vilâyetçe asayişin te’mini için çalışılmakda ise de fırkaya mülhak redîf taburlarının sür‘at-i celb ve cem‘i müte‘assir olduğundan bahisle ecânib ve konsolosların makarrı bulunan Mersin ile nefs-i Adana'ya bir muâvenet-i mahsusa olmak üzere Beyrut'dan serî‘an bir-iki tabur asâkir-i nizâmiye yetişdirilmesi lüzumuna dair Adana Vilâyeti'nden bu sabah alınan telgrafnâme leffen savb-ı devletlerine tisyâr kılındı. Diğer tezkire ile bildirildiği üzere vilâyet-i mezkûrede takrîr-i sükûn ve inzibât için en yakın mahallerden serî‘an kuvâ-yı kâfiye tertib olunarak Adana ve Mersin'e sevki ile beraber mikdarının peyâpey derece-i kifayete bir gün evvel iblâğı ve asayişin cihet-i mülkiye ile müttehiden bir dakika evvel iade ve takrîri zımnında kumandanlığa tebligât-ı âcile ifasına himmet.

Adana Vilâyeti'ne

C. 2 Nisan sene 325. Takrîr-i sükûn ve inzibât için en yakın mahallerden serî‘an kuvâ-yı kâfiye tertib olunarak peyâpey sevki ile beraber mikdarının peyâpey derece-i kifâyete bir gün evvel iblâğı ve asayişin cihet-i mülkiye ile müttehiden bir dakika evvel iade ve takrîri zımnında Harbiye Nezâreti'ne tebligât-ı ekîde ifa olundu. Asâkirin vürûduna kadar asayişin te’mini esbâbı cihet-i askeriye ile müttehiden kararlaşdırılarak ve dahil-i şehirde kollar tertib olunarak yağmagerliğe ve müessesât-ı maliye ile ecânibe ve konsoloslara bir taarruz vuku‘una zinhâr meydan verilmemesi tavsiye olunur.Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

Popüler

SON HABERLER