1. EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Ermeni Patrikhanesince Adana'ya gönderilen heyete kolaylık sağlanması

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Ermeni Patrikhanesince Adana'ya gönderilen heyete kolaylık sağlanması

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Ermeni Patrikhanesince Adana'ya gönderilen heyete kolaylık sağlanması

Patrikhâne-i Millet-i Ermeniyân
İstanbul
Aded: 139

Huzur-ı Sâmî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki

Nefs-i Adana Vilâyeti'nde ve havalisinde îkâ‘ edilen iğtişâşât ve tahribâtdan cânen ve mâlen azîm telefât ve hasarâta dûçâr olan musâbîn için Patrikhânece tedarik olunacak iânât-ı nakdiyeyi meydan-ı sefaletde aç ve bî-ilaç hâlde kalmış olan biçaregân-ı ahaliye tevzî‘ etmek ve bunları tatmin ve irâha ve iskânları için hükûmet-i mahalliye ile bi'l-muhabere icabı icra eylemek üzere Patrikhâne tarafından bir Hey’et-i Mahsusa'nın hemen i‘zâmı mertebe-i vücûbda bulunmuş ve hey’et-i mezkûre Patrikhâne Meclis-i Ruhânî azâsından Serrahib Arslanyan Kivork Efendi ile Meclis-i Millî azâsından Serkiz Suin Efendi bendelerinden teşekkül etmiş ve müteheyyi’-i azîmet bulunmuş olmakla mûmâileyhimâ bendelerinin umûr-ı mevkûlelerinde mazhar-ı muâvenet ve teshîlât edilmeleri vilâyet-i müşârunileyhâya bâ-tahrirât-ı sâmiye-i hazret-i Sadâret-penâhîleri emr u iş‘âr buyurulması kemâl-i ehemmiyetle müsted‘âdır. Ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 28 Rebîülevvel sene 327 ve fî 6 Nisan sene 325

Ed-Dâ‘î
Kaymakam-ı Patrik
Ohannes

(Mühür)
Meclis-i Ruhânî-i
Millet-i Ermeniyân

(Mühür)
Meclis-i Cismânî-i
Millet-i Ermeniyân


Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 29 Rebîülevvel sene 327 - 7 Nisan sene 325

Elden

Adana Vilâyet-i Behiyyesi'ne

Vilâyet-i behiyyeleri merkez ve mülhakâtında zuhura gelen iğtişâşdan dûçâr-ı hasar u mazârr olan fukarâ-yı ahalinin tehvîn-i ihtiyacları için Patrikhânece tedarik olunacak iânât-ı nakdiyeyi hükûmet-i mahalliye ile bi'l-müzâkere tevzî‘ ve açıkda kalanları iskân etmek üzere Meclis-i Ruhânî azâsından Serrahib Arslanyan Kivork Efendi ile Meclis-i Millî azâsından Serkiz Suin Efendilerden mürekkeb olarak teşkil olunan ve müteheyyi’-i azîmet bulunan hey’et hakkında teshîlât ve muâvenât-ı lâzıme irâesi Ermeni Patrikliği Kaymakamlığı'ndan iltimas olunmakla hükûmetçe de her suretle irâe-i teshîlât ve muâvenet edilmesi hususuna himmet.

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.