1. EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Geçici polis ve jandarma alınması

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Geçici polis ve jandarma alınması

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Geçici polis ve jandarma alınması

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 1344

Pek mühim ve müsta‘celdir.

Huzur-ı Sâmî-i Sadâret-penâhî'ye

Adana'nın ahvâli ma‘rûzât-ı sâbıka-i acizânemden malum olmuşdur. Devriye hizmetleriyle nikât-ı lâzıme ve hidemât-ı müteferrikada istihdam olunmak üzere elli nefer komiser ve polis ile yüz nefer süvari jandarmasının kaydı için şimdi me’zûniyet i‘tâ buyurulması kemâl-i ehemmiyetle müsted‘âdır. Makine başında intizâr olunmakdadır. Ol bâbda.

Fî 4 Nisan sene 325

Adana Valisi
Cevad


Bâb-ı Âlî
Meclis-i Mahsus

27 Rebîülevvel sene 327 tarihli zabıtnâme suretidir.

Adana'da zuhur eden iğtişâşın teskini için devriye hizmetleriyle nikât-ı lâzıme ve hidemât-ı müteferrikada istihdam olunmak üzere elli nefer komiser ve polis ile yüz nefer süvari jandarmasının kaydı için hemen me’zûniyet i‘tâsı hakkında Adana Vilâyeti'nin 4 Nisan sene 325 tarihli telgrafnâmesi okundu.

Taleb olunan polis ve jandarmaların adem-i intizamı cihetiyle şöylece hizmetlerinden istifade pek de me’mûl değilse de vilâyetçe istihdamlarından istifade husûlü müteyakkın ve bir gûne mahzur yok ise suret-i muvakkatede olarak kayıd ve istihdamları münasib olduğunun vilâyet-i mezkûreye iş‘ârının Dahiliye Nezâreti'ne tebliği ve Maliye Nezâreti'ne malumât i‘tâsı tezekkür kılındı.

İmzalı aslına mutabıkdır.
(Mühür)
Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn


Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 4 Nisan sene 325

Tel

Adana Vilâyeti'ne

C. fî [4 Nisan] sene [1325]. Taleb olunan muvakkat polis ve jandarmaların adem-i intizamı cihetiyle şöylece hizmetlerinden istifade pek de me’mûl değilse de vilâyetçe istihdamlarından istifade husûlü müteyakkın ve bir gûne mahzur yok ise suret-i muvakkatede olarak kayıd ve istihdamları münasib ve re’y-i vâlâlarına mütevakkıfdır.Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 1411

Huzur-ı Sâmî-i Sadâret-penâhî'ye

Elli nefer polis ile yüz nefer süvari zabtiyesinin yazılmasına müsaade buyurulması bu sabah mütekaddim telgrafnâme-i acizîde ehemmiyetle arz olunmuş idi. Şimdi Karaisalı Kaymakamlığı'ndan alınan telgrafnâmede kazada bulunan süvari zabtiyeleri memuriyetlerinden firar ederek hânelerine gitdikleri ve iki nefer zabtiye ile ahvâl-i malumeye karşı emr-i muhafaza ve asayiş gayr-ı kâbil bulunduğundan on beş-yirmi nefer süvarinin âcilen yetişdirilmesi bildirilmişdir. Mezkûr telgrafla da ehemmiyetle arz kılındığı vechile zabtiye ve polisin tesrî‘-i tezyîdi mutlaku'l-vücûh hükmünde bulunduğu ve çünkü Adana'ya tâbi ve sair mahallerde vâki bazı ecânibin ve yerlilerin çiftlikât ve sairelerine tecavüzle ihrâk edilmekde olmasıyla bunların men‘i ve emr-i muhafazası ve köylerde ve ötede beride kalmış olan Ermenileri toplayıp mahfûzan merkez-i vilâyete celbleri behemehâl ale'l-acele süvari ve polisin tezyîdi emrinin tesrî‘-i i‘tâsı be-tekrar ma‘rûzdur.

Fî 4 Nisan sene 325

Vali
Cevad

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.