6 Nisan 2020 Pazartesi
.
1
1
1
.
chevron_left chevron_right
EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Halep vilâyetine, özellikle Maraş ve Zeytun'a asker gönderilmesi

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Halep vilâyetine, özellikle Maraş ve Zeytun'a asker gönderilmesi

211 Gösterim
II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Halep vilâyetine, özellikle Maraş ve Zeytun'a asker gönderilmesi

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Haleb
Sevk Numarası: 138

Müsta‘celdir.

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Zeyldir. Maraş'da iki gün evvel mecrûh olanlardan dahi üçü vefat etdiği ve her ne kadar te’min-i inzibât ve asayişe çalışılıyorsa da İslâm, Hıristiyan telaşlı bir heyecan içinde bulundukları ve Zeytun Ermenileri'nin hâl ve tavırları da câlib-i dikkat bulunduğu cihetle Maraş ve Zeytun'da te’min-i inzibât için asker yetişdirilmesi Maraş Mutasarrıflığı'ndan iş‘âr edilmiş ve Zeytun ve Maraş'ın vekâyi‘-i sâbıkasına nazaran orada birkaç tabur askerin vücudu lâ-büd ve orduca nizâmiye askeri yetişdirmek imkân haricinde olduğu ve keyfiyet Harbiye Nezâreti'ne yazıldığı beyânıyla haricden kuvâ-yı nizâmiye sevki esbâbının istikmâli lüzumu Beşinci Ordu-yı Hümâyûn Müşiriyeti'nden izbâr buyurulmuş olduğundan arz-ı mesbûk vechile hiç olmazsa şimdilik umum vilâyet için altı nizâmiye taburunun seyr-i serî‘ ile yetişdirilmesi kemâl-i ehemmiyetle ma‘rûzdur.

Fî 7 Nisan sene 325

Vali
Reşid


Dahiliye Mektubî Kalemi
Telgraf Kısmı
Tarih: Fî 8 Nisan sene 325

Telgrafnâme

Haleb Vilâyeti'ne

C. 7 Nisan sene 325. Kuvâ-yı nizâmiyenin süratle tertib ve sevki Harbiye Nezâreti'ne yazıldığından vürûduna kadar tedâbîr-i mümkinenin ittihâzına ve şûrişin men‘-i sirayet ve tevessü‘üne ihtimâm buyurulması mütemennâdır.


Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: Fî Selhi Rebîilevvel sene 327 - Fî 8 Nisan sene 325

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne ve Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Maraş'da mecrûh olanlardan üçü de vefat edip ahali arasında telaş ve heyecan ve Zeytun Ermenileri'nin de hâl ve tavırları dikkate şâyân bulunduğu ve te’min-i inzibâta çalışılmakda ise de Ordu-yı Hümâyûn Müşiriyeti'nden de bildirildiği üzere Zeytun ve Maraş vekâyi‘-i sâbıkasına göre birkaç tabur askerin vücudu lâ-büd ve orduca nizâmiye askeri tertibi imkândan haric olmasına binâen şimdilik vilâyet için altı nizâmiye taburunun süratle yetişdirilmesi lüzumu Haleb Vilâyeti'nden ehemmiyetle iş‘âr //olunuyor. İktizâsının serî‘an ifa ve inbâsına himem.//

Dikkat! Ens.az sitesine ait materyalleri kullanırken köprüye başvurmalısınız. Metinde bir hata bulursanız, lütfen onu seçin ve ctrl + enter tuşlarına basarak bize gönderin.


Bir Android OS akıllı telefonunuz varsa, haberleri daha kolay okumak için bu bağlantıya gidin. Ens.az ı mağazadan indirip kurabilirsiniz.


Etiketler:
VİDEO GALERİ
San Francisco temelli bir firmanın tavuk tüyünden laboratuarda yetiştirdiği tavuk eti
Emojilerle tepki ver!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0 Yorum
  • anonymous user
    Yorumu gönder
  • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE