1. EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Silifke'den Adana'ya asker sevki

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Silifke'den Adana'ya asker sevki

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Silifke'den Adana'ya asker sevki

Bâb-ı Âlî
Meclis-i Mahsus

24 Rebîülevvel sene 327 tarihli zabıtnâme suretidir.

Dahil-i vilâyetde iğtişâşât kesb-i vüs‘at etmekde olup mevcudun te’min-i inzibât edecek derecede bulunmadığı cihetle İkinci Ordu'ya mensub Silifke Redîf Alayı'nın hemen silah altına alınarak Mersin tarîkıyla serî‘an Adana'ya yetişdirilmesi zımnında kumandanlığa tebligât ifası hakkında Adana Vilâyeti'nden Dahiliye Nezâreti'ne gelen 2 Nisan sene 325 tarihli telgrafnâme kırâet olundu. Siyâk-ı iş‘âra nazaran mezkûr Silifke Redîf Alayı'nın silah altına alınarak Adana'ya sevki te’min-i inzibât için lâzımeden bulunduğundan hemen icra-yı icabı zımnında Harbiye Nezâreti'ne me’zûniyet i‘tâsı ve vilâyete malumât verilmesinin Dahiliye Nezâreti'ne cevaben iş‘ârı tezekkür kılındı.

İmzalı aslına mutabıkdır.
(Mühür)
Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn

Makaleni beğendinizmi? Sosyal medyada takip edin!

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.