1. EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Tarsus'taki olaylar ve Adana valisinin asker talebi

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Tarsus'taki olaylar ve Adana valisinin asker talebi

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Tarsus'taki olaylar ve Adana valisinin asker talebi

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 1311

Müsta‘celdir.

Huzur-ı Sâmî-i Sadâret-penâhî'ye

Tarsus'da dahi şûriş ve ihtilâl ziyadeleşip harîk zuhur etmeğe başladığı gibi depodaki esliha ve cephâne ahali tarafından bi'l-hücum yağma edildiği Tabur Binbaşılığı'ndan iş‘âr edilmekde ise de buradan nizâmiye göndermek değil mevcud nizâmiye ve efrâd-ı redîfe ile dahi teskin-i kıtâl ve galeyan mümkün olamıyor. Civar taburlardan peyderpey efrâd-ı redîfe sevk olunmakda idiyse de oralarda başgösteren ve gitdikçe tezâyüd eden galeyan, matlûb efrâd bakıyyesinin dahi buraya i‘zâmına mâni oldu. Binâenaleyh vilâyetin her tarafı ateş-i ihtilâl içindedir. Geceli gündüzlü gerek taraf-ı acizânemden ve gerekse cânib-i kumandanî ve eşraf [ve] mütehayyizân-ı belde ile edilen mesâî ve gayret semeresiz kalmakda olduğundan ve bu hâlin gitdikçe kesb-i vehâmet etmekde olduğu ve bu gece sabaha kadar şehir ve kasabalarda harîkler zuhur ederek her nereden olursa olsun lâ-[e]kal iki-üç nizâmiye taburunun yetişdirilmesi kemâl-i ehemmiyetle arz olunur.

Fî 3 Nisan sene [1]325

Adana Valisi
Cevad


Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: Fî 3 Nisan sene 325

Telgraf

Adana Vilâyeti'ne

C. 3 Nisan sene 325. Dedeağacı ve Gelibolu'dan iki nizâmiye taburunun serî‘an i‘zâmı mukarrer olup vilâyetçe de iade-i sükûn ve asayiş emrinde en müessir tedâbîre tevessül edilerek bir an akdem netice-i matlûbenin husûlüne bezl-i makderet olunması ehemmiyetle tavsiye ve ihtar olunur.

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.