1. EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Zeytun'a acilen asker gönderilmesi

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Zeytun'a acilen asker gönderilmesi

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Zeytun'a acilen asker gönderilmesi

Telgrafnâme
Numara: 4748

Müsta‘celdir.

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

C. fî 6 Nisan sene 325. Bugün mufassal iki telgrafnâme ile vilâyetin ahvâli ve Maraş vukuâtı bildirilmiş ve emr-i âlî-i nezâret-penâhîleri muntazar bulunmuşdur. Ol bâbda.

Fî 6 Nisan sene 325

Haleb Valisi
Reşid

Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: Fî 29 Rebîülevvel sene 327 - Fî 7 Nisan sene 325

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne, Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Zeytun'daki Ermeni ahali müsellahan Daire-i Hükûmet'i muhasara etdiklerine ve asayiş külliyyen muhtel olup memurîn-i mahalliyenin havf u halecân içinde bulunduklarına dair mahall-i mezkûr kaymakam ve kumandanının Maraş Mutasarrıflığı'ndan tebliğ olunan iki kıt‘a telgrafnâmeleri suretlerinin nakliyle Zeytun'un malum olan ehemmiyet ve nezaketinden ve orada mevcud iki bölük askerden ibaret bir kuvve-i kalîle ile iş görmek kâbil olamayacağından bahs ile hemen bir kuvve-i kâfiye-i askeriyenin tedarik ve sevki lüzumunu mutazammın Haleb Vilâyeti'nden vârid olan 6 Nisan sene [1]325 tarihli //telgrafnâmenin sureti leffen savb-ı âlî-i nezâret-penâhîlerine tisyâr kılınmış olmakla mündericâtına ve ehemmiyet-i maslahata nazaran serî‘an ifa-yı muktezâsına himem.


Telgraf

Haleb Vilâyeti'ne

C. 6 Nisan sene 325. Zeytun'a hemen asker sevki lüzumu Harbiye Nezâreti'ne yazılmışdır. Ol bâbda.Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

Popüler

SON HABERLER