1. TARİH

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/16. bölüm

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/16. bölüm

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/16. bölüm/İsmet Paşa ile cumhuriyetin ilanı kanununa ait layihayı hazırladık

O gece birlikte bulunduğumuz arkadaşlar, erkenden beni terk ettiler. Yalnız İsmet Paşa, Çankaya’da misafir idi. Onunla yalnız kaldıktan sonra bir kanun lâyihası müsveddesi hazırladık. Bu müsveddede 20 Kânunusani 1921 tarihli Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun şekl-i devleti tespit eden maddelerini şu suretle ta’dîl etmiştim: Birinci maddenin nihayetine “Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyet’tir” cümlesini ilâve ettim. Üçüncü maddeyi şu yolda ta’dîl ettim: “Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idâre olunur. Meclis, hükümetin inkısâm ettiği şuabât-ı idâreyi İcra Vekilleri vasıtasıyla idâre eder.”

Bundan başka Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun mevâdd-ı esasiyesinin sekiz ve dokuzuncu maddeleri de ta’dîl ve tavzîh olunarak şu maddeler yazıldı:

“Madde: —Türkiye Reisicumhuru Türkiye Büyük Millet Meclisi heyet-i umumiyesi tarafından ve kendi azası meyânından bir intihap devresi için intihap olunur. Vazife-i riyâset, yeni Reisicumhur’un intihâbına kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak câizdir.”

“Madde: —Türkiye Reisicumhuru devletin reisidir. Bu sıfatla lüzum gördükçe Meclis’e ve Heyet-i Vekile’ye riyâset eder.”

“Madde: —Başvekil, Reisicumhur tarafından ve Meclis azası meyânından intihap olunur. Diğer vekiller Başvekil tarafından yine Meclis azası arasından intihap olunduktan sonra heyet-i umumiyesi Reisicumhur tarafından Meclis’in tasvibine arz olunur. Meclis hâl-i ictimâda değilse, keyfiyeti tasvip Meclis’in ictimâına ta’lîk olunur.”

Bu maddelere encümen ve Meclis’te, din ve lisana ait malûmunuz olan bir madde de ilâve edilmiştir.

Makaleni beğendinizmi? Sosyal medyada takip edin!

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.