6 Haziran 2020 Cumartesi
.
1
1
1
.
chevron_left chevron_right
TARİH

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/2. bölüm

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/2. bölüm/Kumandayı terk etmemek emri

234 Gösterim
Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/2. bölüm

Maa’t-teessüf, bu vaziyetin şahidi olan ve kendisine kuvvetlerin yanından ayrılmaması tavsiye olunan Salâhattin Bey’in de bir müddet sonra İstanbul’a gittiğini haber aldık. Cemal Paşa’nın gösterdiği bu su-i misâl üzerine 7 Temmuz 335 tarihinde, şu umumî tebligatta bulundum:

 1. İstiklâlimizi muhafaza uğrunda teşekkül ve taazzuv etmiş olan milli kuvvetler, her türlü müdahale ve tecâvüzden masûndur. Devlet ve milletin mukadderâtında, îrâde-i milliye âmil ve hâkimdir. Ordu işbu irâde-i milliyenin tâbi ve hâdimidir.
 2. Müfettiş ve kumandanlar, herhangi bir sebeple kumandadan ıskat edildikleri takdirde kendilerini istihlâf edecek zevât tevhîd-i mesâi olunabilecek evsâfa mâlik bulunursa kumandayı tevdî ve fakat mıntıka-i nüfûzlarında kalarak vezâif-i milliyelerini ifaya devam edeceklerdir. Aksi takdirde, yani bir ikinci İzmir vakasına meydan verebilecek kimselerin tayini hâlinde, kumanda asla terk olunmayacak ve bi’l-umûm müfettiş ve kumandanlar tarafından, emniyet ve itimâdın selb olunduğu serdiyle, muamele-i vâkıâ reddolunacak ve kabul edilmeyecektir.
 3. Memleketimizi kolaylıkla işgal maksadına ma’tûf olmak üzere İtilâf Devletleri tarafından vâki tazyikat neticesinde, hükümet herhangi bir kıta ve teşkilât-ı askeriye ve milliyemizi ilgaya emir verirse, kabul ve tatbik edilmeyecektir.
 4. Âmâl ve gayesi istiklâl-i millinin temînine ma’tûf olan Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinin ve teşebbüsâtının zaaf ve inhilâline bâdi olacak herhangi bir tesir ve müdahaleyi ordu, kat’iyen menedecektir.
 5. Devlet ve milletin temîn-i istiklâli gayesinde, bi’l-cümle memûrîn-i mülkiye-i devlet, Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinin ordu gibi meşrû’ müzâhiridir.
 6. Vatanın herhangi bir mıntıkasına taarruz vukuu hâlinde, umum millet müdafaa-i hukuka âmâde bulunduğundan, bu gibi hâdisât vukuunda tevhîd-i icrâât için derhal her taraf biribirini en serî surette haberdâr ederek vahdet-i harekât temîn olunacaktır.
Bu tebligat Anadolu ve Rumeli’de bulunan bi’l-umûm ordu ve kolordu kumandanlarına ve sâir icap edenlere tebliğ olunmuştur.

Dikkat! Ens.az sitesine ait materyalleri kullanırken köprüye başvurmalısınız. Metinde bir hata bulursanız, lütfen onu seçin ve ctrl + enter tuşlarına basarak bize gönderin.


Bir Android OS akıllı telefonunuz varsa, haberleri daha kolay okumak için bu bağlantıya gidin. Ens.az ı mağazadan indirip kurabilirsiniz.


Etiketler:
VİDEO GALERİ
San Francisco temelli bir firmanın tavuk tüyünden laboratuarda yetiştirdiği tavuk eti
Emojilerle tepki ver!
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0 Yorum
 • anonymous user
  Yorumu gönder
 • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE

X