1. TARİH

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/3. bölüm

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/3. bölüm

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/3. bölüm/İstanbul'daki hükumetle münasebeti kesme kararı

İstanbul’un, verilen bir saat mühlet zarfında saraya yol vermeyeceği anlaşılıyordu. Binâenaleyh 12 Eylül 1919 günü umum kumandanlara ve vilâyâta şu tebliğ-i umumî yapıldı:

Bir saate kadar, sureti âtide münderic telgrafnâme Umumî Kongre Heyeti tarafından Sadrazam’a çekilecektir. Binâenaleyh siz de hemen bu esas ve mealde birer telgrafnâme keşîde ediniz ve hemen bildiriniz efendim.

Umumî Kongre Heyeti


Saat beşte Sadrazam’a berâ-yı ma’lumât kaydıyla verilen ve aynı zamanda bi’l-umûm kumandanlara ve vilâyâta vukubulan tebligat şundan ibaret idi:

  1. Hükümet milletin sevgili pâdişâhına olan ma’rûzât ve irtibatını kesmekte ve tahakkuk eden hareket-i hâinânesinde devamda temerrüd eylediğinden millet de meşrû’ bir heyet-i hükümet res-i kâra geçinceye kadar hükümet-i merkeziye ile münâsebât-ı idariyesini ve İstanbul ile her türlü telgraf ve posta muhâberât ve mürâselâtını tamamen kat’a karar vermiştir. Mahallî memûrîn-i mülkiye, askerî kumandanlarla müttehiden bu hususu temîn edecek ve neticeyi Sivas’ta Umumî Kongre Heyeti’ne bildirecektir.
  2. İşbu tebligat bi’l-cümle kumandanlara ve rüesâ-yı memûrîn-i mülkiyeye verilmiştir.
12.9.335
Umumî Kongre Heyeti

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

Popüler

SON HABERLER