25 may 2020, bazar ertəsi
.
.
chevron_left chevron_right
ƏDƏBİYYAT

Aşıq Lələ bayatıları

Aşıq Lələ bayatıları

521 Baxış
Aşıq Lələ bayatıları

Aman ahı Lələnin, 
Qibləgahı Lələnin.
Ya gec tutar, ya da tez 
Bir gün ahı Lələnin.

Aman fələk sis günə, 
Pərdə çəkib sis günə.
Yaxşı öldü qurtardı,
Lələ qaldı pis günə.

Aşıq hardan gələsi, 
Belində var şələsi.
Gedin xəbər söyləyin 
Gəlir Yaxşı Lələsi.

 

Başqa bir bəxşişi yox,
Hər yetənlə işi yox. 
Gözündə dünya heçdi 
Lələnin Yaxşısı yox.

Başa geymiş ya məndil, 
Səni elər yaman dil,
Lələ, fəna dünyada,
Ya zərbəft gey, ya məndil.

Bu dağlar kömürdəndi, 
Keçən gün ömürdəndi. 
Lələ bir qovun dərdi 
Tağları dəmirdəndi.

Bu Lələ handa mələr, 
Urumda, Şamda mələr, 
Yaxasız köynək geymiş 
Bacasız lamda mələr.

 

Qapının yanı Lələ, 
Sözümün canı Lələ,
Qamı doyandan sonra 
Deyərlər hanı Lələ?

Qarşımızda laləzar, 
Nədən çəkdin nalə, zar? 
Bu gələn canan oldu, 
Dəxi çəkmə Lələ, zar.

Qarşımızda yay damı, 
Lələ tikdi yay damı 
Payız cənnət, qış qurci 
Yaz sultandı, yay damı.

 

Dağlarda qar, qış oldu, 
Ömrümə dar qış oldu. 
Lələnin şirin sözü 
Fələyə qarğış oldu.

Dağlarda Lələ gəzər, 
Belində şələ gəzər. 
Çiynində dərd-qəm yükü 
Belədən-belə gəzər.

Dəyirmanın püsgünə, 
Çaxçaxına, püsgünə,
Ay Lələ, Yaxşı öldü 
Səni qoydu pis günə.

 

Eləmi Babı haray,
Arqalı, Babı haray.
Haram çox aşdı-daşdı,
Boş qaldı qabı haray.

Eləmi Babı haray,
Arqalı, Babı haray 
Yoruldum yolda qaldım 
Qalmamış tabım, haray.

Eləmi bağrı qara 
Bir quş var bağrı qara, 
Dərd əlindən Lələnin 
Sinəsi, bağrı qara...

Eləmi, dalda nacağı 
Lələnin daldanacağı 
Bax, a Yaxşı, Yaman gəlir, 
Tutubdu dalda nacağı.

Eləmi daşı ilə,
Dağlarm daşı ilə.
Lələ sənə toy tutar 
Gözünün yaşı ilə.

Eləmi kömürdəndi,
Keçən gün ömürdəndi. 
Lələnin canı divək,
Dizləri dəmirdəndi.

Eləmi Lələ dağı,
Dəyişdi lələ dağı.
Dağların sinəsindən 
Çəkilməz Lələ dağı.

Eləmi Lələ dağı 
Dəyişməz Lələ dağı.
Nə dağ onu unudar,
Nə də ki, Lələ dağı.
 
Eləmi Lələ dərdim,
Hər yerdən nalə dərdim. 
Bir kimim, kimsənəm yox 
Ağzımnan ala dərdim.

Eləmi Lələ məndən, 
Qiymət ver lələ məndən 
Sən getdin qəm Hicranın 
Əl çəkmir hələ məndən.

Eləmi naləsiylə,
Dağlarm laləsiylə 
Razıdı Lələ ölə,
Qalmaya beləsiylə.

Eləmi hər Arqalı, 
Parababı, Arqalı,
Sərasər meydanında 
Namərd qaçar, ər qalı.

Eləmi ha bitər gün.
Qarı yeyər, dilər gün. 
Yamanm tənəsindən 
Lələ oldu didərgin.

Eləmi ha Qarqarmar 
Ovsunçuya qarqar mar. 
Lələnin yollarını 
Utanmazmı qar qarmar.

Eləmi ha gəl, Lələ, 
Kəsməz yolun şəl, Lələ. 
Lələ ləl ola bilər 
Ola bilməz ləl Lələ.

Eləmi ha tur dağlar,
Gəl boynunu bur dağlar. 
Gəlmişdim Lələ üçün 
Lələ köçüb yurd ağlar.

Eləmi ha xana var, 
Sultana var, xana var. 
Lələnin sinəsində 
Böyük bir qəmxana var.

 

Əzizim vurma dağı, 
Lələyə vurma dağı. 
Ağlama bacı Zeynəb 
Sinəmə vurma dağı.

Əzizim Lələ məni, 
Sinənə bələ məni. 
Məmən neştərə dönə 
Köksümdən lələ məni.

 

Geymisən pərsəngini, 
Gey, sallan pərsəngini. 
Lələ, dağlar götürməz 
Dərdinin pərsəngini.

 

Lələ ay kimi batmaz, 
Gecə sübhədək yatmaz. 
Onun kimi adamı 
Fələk bir də yaratmaz.

Lələ bir gümə tikdi, 
Ağzını günə tikdi.
İçinin sahibi yox 
Kim bilsin kimə tikdi.

Lələ dağdan belə gəl, 
Dolan dağdan belə gəl. 
Yaman ova çıxıbsan 
Səni vurar belə gəl.

Lələ der: ağı damlar, 
İtirib ağı damlar. 
Yoxsulun ömrü boyu 
Gözündən ağı damlar.

Lələ der: aylar məni, 
Ulduzlar haylar məni. 
Yükümdü möhnət yükü 
Yordu bu taylar məni.

Lələ der vətənsizəm, 
Qolundan tutansızam. 
Qürbətdə can verirəm 
Ölürəm, kəfənsizəm.

Lələ der: el ayağı,
Pis olmaz el ayağı.
El görməz, oba görməz 
İt yesin elə yağı.

Lələ der: itil burdan, 
Uzaqdı İtil burdan. 
Yerini bil hər görən 
Deməsin itil, burdan.

Lələ der: yanım ağrır, 
Duraram canım ağrır. 
Fələyin qırmağından 
Tamam əndamım ağrır.

Lələ der divana könlüm, 
Düşmüş divana könlüm, 
Kimi görsə vurulur 
Dəli, divana könlüm.

Lələ deyir sən yara,
Gəl dərdimə sən yara, 
Malım, dövlətim yoxdu 
Nə verəyim sən yara.

Lələ deyir al malı,
Yaxşı tanı al malı,
Neçin bağa gəlmirsən? 
Yanaqları almalı.

Lələ deyir nə sən yar, 
Bağrım başın kəsən yar, 
Ləzzətindən doymaram 
Şəkərmisən, nəsən yar?!

Lələ der: yanana yan, 
Düşmə bir yanana yan, 
Nə yanırsan boş yerə 
Səninçün yanana yan.

Lələ deyir yoldadı,
Gör dünya nə haldadı, 
Kimi axirət evinə 
Kiminin gözü maldadı.

Lələ der: lələləndim, 
Dərd-qəmlə silələndim. 
Bir somya tikmək üçün 
Qarğmı şələləndim.

Lələ der: mən çəkərəm, 
Nə mədəd var, nə kərəm. 
Öyrənmişəm qoy üstə 
Dərdini mən çəkərəm.

Lələ der: od adamı,
O cənnət, o da damı.
Sən ki, məni yandırdm 
Yandırmaz od adamı.

Lələ der: saxla məni,
Ox götü oxla məni.
Nə atam var, nə anam 
Hərdən gəl yoxla məni.

Lələ der: sezən mənəm, 
Hər dərdə dözən mənəm. 
Göz yaşlı, ürək qəmli 
Sərgərdən gəzən mənəm.

Lələ der: sinəsi var, 
Tutubdu sinəsi var. 
Olmuşam dərd dəlisi 
Deyirlər cinisi var.

Lələ der: sicim gördüm, 
Sicimin ucun gördüm. 
Mən belə bilmirdim heç 
Fələyin gücün gördüm.

Lələ deyir: tağ ayır,
Sən zülfünü tağ ayır. 
İrəli dur, a Yaxşı,
Gir bostana tağ ayır.

Lələ der: çoxdu, çoxdu, 
Fələyim toxdu, toxdu 
Ürəkdə bir dərdim var 
Çarəsi yoxdu, yoxdu.

Lələ, incə dur burdan 
Min atını sür burdan. 
Getdin, yerini tanı, 
Deməsinlər dur, burdan.

Lələ də öldü getdi. 
Qəlbləri böldü getdi. 
Qoy Lələ də bilsin ki, 
Gözəl şah gəldi, getdi.

Lələ, yemə yad aşı,
Ya ağı ye, ya daşı.
Qəm yükü taya-taya 
Ya uzaq ol, ya daşı.

Lələ, yerin Arqalı, 
Mələməz ay arqalı, 
Kəsakəs meydanında 
Namərd qaçar, ər qalı.

Lələ yetərgin oldu,
Sözü bitərgin oldu.
Bir tənəli söz ilə 
İtdi, didərgin oldu.

Lələ gəzdi obanı, 
Ağrımadı dabanı 
Fələk vurub eylədi 
Gözəl şahm çobanı.

Lələ gəzir mahalı 
Sözlə bəzir mahalı 
Çox gəzib, çox dolanıb 
Olub hər işdən halı.

Lələ, gəz Ləngəbəzi, 
Qəşəti, Ləngəbəzi.
Bir yamanm birisi 
Salıbdı ləngə bizi.

Lələ öldü bez gəti 
Arşm apar, tez gəti.
Nə qonşudan söz apar, 
Nə qonşuya söz gəti.

Lələ, şaha dolan var, 
Tökülən var, dolan var, 
İlqarınm ucundan 
İmanmdan dönən var.

Lələ şah lələsidi, 
Əcəl-can tələsidi. 
Lələnin qəbri üstə 
Gözəl şah gələsidi.

Lələ haqq lələsidi 
Düzlüyün Lələsidi 
Lələnin başı üstə 
Şah quşu gələsidi.

Lələ el ağsaqqalı 
Darar tel, ağ saqqalı 
Zülm çox ömür sürsə 
Şahım, el ağsaq qalı.

Lələ, gəl keç bu taya,
Bu xırmandı, bu taya. 
Yüklənib qəm karvanı 
Sən də yapış bu taya.

Lələ mənəm, arsızam 
Söyüd kimi barsızam.
Möhlət əydi yıxıldım 
Dedilər ki, karsızam.

Lələ hara Lələsi 
Belindədi şələsi,
Dərd-qəm yeyib içini 
İmkanı yox güləsi.

Lələ mənəm, Lələ mən,
Yük altdayam hələ mən. 
Fələk çəkdiyi dağı 
Gəzdirirəm hələ mən.

Lələ mənəm, Lələ mən.
Yük altdayam hələ mən. 
Dərddən, qəmdən, hicrandan 
Bağlamışam şələ mən.

Lələ der: mən yaralı,
Nizə deyən saralı.
Zarı-zarı səs gəlir 
O da mənəm yaralı.

Lələyəm, atam yoxdu, 
Tanrıdan butam yoxdu. 
Düşdüm qəm dəryasına, 
Qolumdan tutan yoxdu.

Lələyəm ağrır başım, 
Qürbətə düşdü daşım. 
Arqalıdan Babıya 
Piyada necə aşım?!

Lələyəm ah, üzüldüm, 
Qayıqlara düzüldüm.
Bircə ağ gün görmədim 
Dərd-qəm altda üzüldüm.

Lələyəm bu başdan mən, 
Yemərəm hər aşdan mən. 
Nə atam var, nə anam 
Yaranmışam daşdan mən.

Lələyəm vətənsizəm, 
Qolundan tutansızam. 
Qürbətdə can verirəm 
Ölürəm, kəfənsizəm.

Lələyəm dərdə kərəm, 
Bağlanıb dərdə Kərəm. 
Qoşaram qəm kotanın 
Sürərəm dərd əkərəm.

Lələyəm - od adamı,
O cənnət, bu da damı,
Sən ki məni yandırdın 
Yandırmaz od adamı.

Lələyəm lələləndim, 
Beşiyə mən bələndim 
Əkdim, biçdim, sovurdum 
Arxama şələləndim.

Lələyəm mən arsızam. 
Söyüd kimi barsızam. 
Möhnət əydi yıxıldım 
Dedilər ki, karsızam.

Lələyəm, yaxşı Liqa,
Xub liqa, yaxşı Liqa. 
Yaxşı elə yaxşıdı 
Hamıdan yaxşı Liqa.

Lələyəm həyanım yox, 
Al-yaşıl geyənim yox.
Yüz il bir yana getsəm, 
Gəlmədi deyənim yox.

Lələyəm şah lələsi,
Kəsilər şah kəlləsi.
Öləndə qəbrim üstə 
Şah oğlu şah gələsi.

Lələnin hər aymdan 
El yatmaz haraymdan 
Gündə bir kərpic düşür 
Ömrünün saraymdan.

Lələni kim oyada,
Heç deməyin o yada.
Sözün ötmür, söyləmə, 
Ürəyini oya da.

Lələnin çardağı var, 
Gümüşdən bardağı var.
El bilməz, oba bilməz 
Dağdan böyük dağı var.

Lələnin çardağı var, 
Gümüşdən bardağı var. 
Lələ gedib gəlməsə 
Bil ki yolda yağı var.

Lələnin çayları var,
İlləri, ayları var.
Necə qaçsın bəladan 
Qəm yüklü tayları var.

Lələyəm, Babı haray,
Ərğalı, Babı haray!
Namərd aşıb-daşsa da,
Bоş qalar qabı haray.

Lələ, yеrin Ərğalı,
Mələməz ay Ərğalı.
Kəsakəs mеydanında
Namərd qaçı, ər qalı. 

Lələyəm, Ərşə başı,
Çоx vеrdim ər şabaşı.
Namərddən kişi оlmaz
Dəysə də, ərşə başı.

 

Mən Lələyəm ah mənə, 
İmkan vermir ah mənə. 
Görəsən bu qoyunu 
Bağışlarmı şah mənə.

Mən Lələ der nə mən dad, 
Ağ yüzündən nə mən dad, 
Sən ol ədalətli şah 
Nə sən dad et, nə mən dad.

Mən Lələ der o yar da, 
Beyğu gəldi o yar da,
Çox yar gördüm, ötürdüm 
Gözüm qaldı o yarda.

Mən Lələ der düşərab, 
Harda yağmur düşər, ab?! 
Nazlım saqi olanda 
Verməz, bahadı şərab.

Mən Lələ der gözəl kəs, 
Gəl bu bağrım gözəl kəs, 
Heç qalmayıb cahanda 
Səntək şəbih, gözəl kəs.

Mən Lələ der mərd ana, 
Doğmuş səni mərd ana, 
İkimiz də üz-üzə 
Gəl görüşək mərdana.

Mən Lələ der güləndə,
Di gəl ağla güləndə,
Gül açılır sevdiyim 
Lisan ilə güləndə.

Mən Lələ der qanar yar,
Eşq atəşim qanar yar,
Çox axtardım cahanda 
Tapmadım bir qanar yar.

Mən Lələ der gülmüsən, 
Süsənmisən, gülmüsən?! 
Nolmuş bu gün de görüm 
Baharmısan, gülmüsən.

Mən Lələ der yüzlə var, 
Yüz qoynunda, yüz davar, 
Bərəkallah söylərəm 
Belə gözəl yüzdə var.

 

Uzunəli, bеz gəti,
Arşın apar tеz gəti.
Nə qоnşuya söz apar,
Nə qоnşudan söz gəti.

 

Yarəhməd oğlu Lələ, 
Müngərə qurub tələ. 
Oturub yol ağzında 
Gözləyir Mehdi gələ.

Diqqət! Ens.az saytına məxsus materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad edilməlidir. Mətndə səhv tapdıqda, onu seçib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərməyinizi xahiş edirik.


Android ƏS olan smartfonunuz varsa, xəbərləri daha rahat oxumaq üçün bu linkə keçərək Play Store mağazasından Ens.az proqramını endirib quraşdıra bilərsiniz.


Etiketlər:
VİDEO QALEREYA
Süleyman Rüstəmin bacısı yazıçı Cəlal Bərgüşadın həyat yoldaşı idi.
Emosiya ilə reaksiya ver!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0 Şərh
  • anonymous user
    Şərhi göndər
  • DAHA ÇOX NƏTİCƏ YÜKLƏ
Oxşar xəbərlər

X